Blog

Doniosła zmiana prawa cywilnego

Doniosła zmiana prawa cywilnego

Po kilkudziesięciu latach ulegają zmianie ogólne terminy przedawnienia roszczeń. Co ważne, co do zasady terminy przedawnienia upływać będą z końcem roku kalendarzowego. Ponadto sąd będzie brał pod uwagę z urzędu upływ terminu przedawnienia roszczeń skierowanych przeciwko konsumentom. Ukróci to działalność firm skupujących przedawnione roszczenia i występujących do sądu o ich zasądzenie, licząc, że osoby niemające pomocy prawnej lub o mniejszej świadomości prawnej nie podniosą zarzutu przedawnienia, co skutkować będzie przegraniem sprawy.

Obecnie sąd może oddalić takie roszczenie jako przedawnione bez konieczności oczekiwania na podniesienie tego zarzutu przez stronę pozwaną.

zobacz dziennik ustaw