Blog

Doręczenia pism procesowych przedsiębiorcom CEIDG 2023 r. - Nowelizacja KPC (cz. I)

Doręczenia pism procesowych przedsiębiorcom CEIDG 2023 r. - Nowelizacja KPC (cz. I)


Nowelizacja Kodeksu postępowań cywilnych 2023 r. cz. I - Doręczenia pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG

W dniu 9 marca 2023 r. na mocy Ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zostały uchwalone zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych, które w przeważającej części wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Ustawa ta wprowadza dość ważną zmianę w zakresie doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG. Zgodnie z art. 139 § 2 1 k.p.c. "Jeżeli stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie można doręczyć pierwszego pisma w sprawie w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających lub w § 1 ze względu na nieujawnienie w tej ewidencji zmiany adresu do doręczeń, pismo to doręcza się na adres, pod którym strona zamieszkuje. W razie potrzeby doręczenia stronie pisma w sposób przewidziany w art. 1391 koszty doręczenia obciążają tę stronę niezależnie od wyniku sprawy."

Co do zasady, w związku z wprowadzoną zmianą, nadal nie będzie możliwe pozostawianie w aktach ze skutkiem doręczenia pism sądowych w przypadkach, w których adres przedsiębiorcy w CEIDG jest ewidentnie nieaktualny. Z uzasadnienia nowelizacji wynika natomiast, że nic nie będzie stało na przeszkodzie uznaniu doręczenia zastępczego na adres przedsiębiorcy wskazany w CEIDG za skuteczne w sytuacji, gdy przesyłka powróci dwukrotnie awizowana, a z adnotacji poczty nie będzie wynikało, że adres jest nieaktualny lub budynek nie istnieje.

W projektowanym przepisie celowo odniesiono się do "pierwszego pisma w sprawie", gdyż w przypadku kolejnych pism procesowych zastosowanie znajdą reguły określone w art. 133 § 21 k.p.c. w związku z  art. 136 § 5 k. p. c., zgodnie z którym "Strona będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń, o którym mowa w art. 133 § 21. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio". Proponowane rozwiązanie eliminuje problemy interpretacyjne związane z doręczeniami kierowanymi do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG - w odniesieniu do postępowań będących w toku.

Zmiany wskazane wyżej mogą mieć doniosłe znaczenie dla podmiotów występujących z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG.

Dotychczasowa praktyka sądów w tym zakresie pokazywała, że w przypadku gdy pierwsza korespondencja z sądu w danej sprawie nie została podjęta przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG, niezależnie od przyczyn, prowadziło to do automatycznego przyjęcia przez sąd, iż doręczenie jest nieskuteczne, a co za tym idzie koniecznym okazywało się doręczenie przez komornika oraz niejednokrotnie zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na niemożność doręczenia pozwu.

Być może wprowadzenie omawianych przepisów pozwoli na wyeliminowanie dużej części problemów z doręczaniem pism przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, od których wymagana jest nieco wyższa staranność w prowadzeniu swoich spraw, aniżeli od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. To zaś powinno doprowadzić do skrócenia czasu oczekiwania na zakończenie postępowania sądowego.