Blog

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot


Odszkodowanie za opóźniony lot, przysługujące na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91z dnia 11 lutego 2004 r., przysługuje pasażerom, którzy odlatywali z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (do którego ma zastosowanie Traktat) oraz pasażerom odlatującym z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądującym na lotnisku w państwie członkowskim UE, do którego ma zastosowanie Traktat. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, w której pasażerowie otrzymali korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje jedynie wtedy, gdy opóźnienie było dłuższe niż 3 godziny.


WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości uzależnionej od odległości (liczonej w linii prostej) pomiędzy miejscem startu a miejscem lądowania. I tak przysługuje ono w kwotach:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).


NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI.

Przewoźnik lotniczy może się uwolnić od obowiązku wypłaty odszkodowania jeżeli wykaże, że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Co to za okoliczności?

Dla przykładu: burza i inne zjawiska spowodowane siłami przyrody, zamknięcie granic, kwarantanna, działania wojenne, strajki. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE za nadzwyczajną okoliczność uznać można także ukrytą wadę konstrukcyjną silnika (wyrok z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie C 411/23).

Jak załatwić odszkodowanie za opóźniony lot?

Należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację do przewoźnika lotniczego. Jeżeli to nie przyniesie zamierzonego efektu, należy złożyć pozew do sądu.

UWAGA!

Roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot przedawnia się z upływem roku od dnia lotu. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu (to znaczy nie biegnie) na okres od dnia złożenia reklamacji do dnia udzielenia na nią odpowiedzi albo do dnia, w którym upłynął termin na jej rozpatrzenie, tj. 30 dni od dnia jej złożenia.

adwokat Joanna Bańczyk