Blog

SZERSZA OCHRONA NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAKUPIONYCH OD DEWELOPERA

SZERSZA OCHRONA NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAKUPIONYCH OD DEWELOPERA


SZERSZA OCHRONA NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAKUPIONYCH OD DEWELOPERA

Już od 1 lipca 2024 roku każdy zakup mieszkania od dewelopera będzie wiązał się z ochroną w postaci Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG).

Do tej pory ochrona DFG dotyczyła jedynie inwestycji, w której deweloper zaczął sprzedawać mieszkania/domy po 1 lipca 2022 roku.

Co gwarantuje DFG?
Gwarantuje on nabywcy mieszkania/domu pełną wypłatę środków wpłaconych przez nabywcę na poczet nieruchomości w przypadku:

  • upadłości dewelopera (jeśli inwestycja nie będzie kontynuowana);
  • odstąpienia nabywcy od umowy w razie wystąpienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 1 ustawy deweloperskiej (np. w razie niezgodności informacji zawartych w prospekcie z tymi, które zawarte były w umowie deweloperskiej);
  • gdy upadnie bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy a środki na tym rachunku przewyższają równowartość 100 000 euro;
  • gdy syndyk lub zarządca odstąpi od umowy zawartej z nabywcą.


Jak to działa?
Jako pierwszy zobowiązany do wypłaty środków wpłaconych przez nabywcę na rzecz inwestycji jest bank, który prowadzi otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Bank wypłaca nabywcy środki, które nie zostały jeszcze przekazane deweloperowi. W dalszej kolejności bank informuje DFG o kwotach wpłaconych przez nabywców i o kwotach wypłaconych im przez bank a DFG wypłaca tę część kwoty, która przez bank wypłacona została deweloperowi, aby nabywca otrzymał zwrot całości wpłaconych środków.

Jak to załatwić?
Potrzebny jest wniosek, w którym nabywca musi zawrzeć oświadczenie o wysokości środków, które zwrócił mu deweloper. We wniosku należy wskazać: imię i nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny i zameldowania, numer mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz nazwę banku lub kasy prowadzących ten rachunek a także numer rachunku oraz nazwę banku lub kasy prowadzących rachunek, na który mają zostać wypłacone środki.

Uwaga! Wyżej wskazane rozwiązanie obejmuje jedynie konsumentów.