ZACHOWEK – Kluczowe Aspekty Prawne

Zachowek - pomagamy wygrać sprawę!

ZACHOWEK CZY ZACHÓWEK? ZMARŁ OJCIEC, MAMA, ŻONA, MĄŻ?

USTAWA MÓWI ZACHOWEK, ALE NIE JEST NAJWAŻNIEJSZE JAK POWIEMY TYLKO CO OZNACZA ZACHOWEK

- OTÓŻ ZACHOWEK TO PRAWO DO UZYSKANIA PIENIĘDZY DLA OSÓB POMINIĘTYCH W TESTAMENCIE.

ZACHOWEK TO PIENIĄDZE – CZYSTA GOTÓWKA, WYLICZONA JAK NIŻEJ, A NIE RZECZY WCHODZĄCE W SKŁAD SPADKU.

Jeśli masz pytania dotyczące zachowku, prawa spadkowego lub potrzebujesz pomocy w kwestiach spadkowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń pod numer telefonu 32 257 00 97 i umów się na bezpłatną, wstępną konsultację. Czekamy na Twój telefon!

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZACHOWEK?
Jeśli:

 • jesteś zstępnym (dzieckiem, wnukiem, prawnukiem) lub małżonkiem osoby zmarłej,
 • zmarły pozostawił testament, ale Ciebie w nim pominął (wskazał do dziedziczenia inne osoby z rodziny czy nawet osoby obce).
Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

KIEDY NIE DOSTANIESZ ZACHOWKU, MIMO ŻE SPEŁNIASZ POWYŻSZE WARUNKI?
Jeśli:

 • zostałaś / eś wydziedziczony
 • zostałaś / eś uznana/y na niegodną / niegodnego dziedziczenia
 • odrzuciłaś / eś spadek przypadający z ustawy

  Odrzucenie spadku

  Oświadczenie spadkobiercy złożone przed sądem bądź przed notariuszem oznaczające, że spadkobierca nie przyjmuje spadku. Oświadczenie musi zostać złożone ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą. W większości przypadków będzie to dzień, kiedy spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w wyżej wskazanym terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 • zrzekłaś / eś się dziedziczenia

  Zrzeczenie się dziedziczenia

  Umowa zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą, na mocy której spadkobierca rezygnuje ze spadku bądź też – jedynie z prawa do zachowku albo jego części. Umowa taka co do zasady obejmuje także potomków osoby, która zrzeka się dziedziczenia, jednak można uregulować to odmiennie.

 • zmarł Twój małżonek / małżonka a przed śmiercią pozostawaliście w separacji.

ILE PIENIĘDZY CI SIĘ NALEŻY?
POŁOWA LUB DWIE TRZECIE WARTOŚCI TWOJEGO
UDZIAŁU W SPADKU

Udział spadkowy małżonka i dzieci

Małżonek i dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych, przy czym, jeżeli spadkodawca ma wiele dzieci, małżonek dziedziczy co najmniej ¼ całości spadku. Jeśli spadkodawca nie ma dzieci, małżonek dziedziczy połowę spadku. Drugą połowę dziedziczą rodzice spadkodawcy lub też, w dalszej kolejności, ich potomkowie tzn. rodzeństwo spadkodawcy i ich dzieci bądź wnuki. Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci a jego rodzice, rodzeństwo i ich potomkowie nie żyją, małżonek dziedziczy cały spadek.

(GDYBY NIE BYŁO TESTAMENTU) PO ODLICZENIU
DŁUGÓW SPADKOWYCH.

Długi spadkowe

Zobowiązania, które miał spadkodawca w chwili śmierci (np. z umowy pożyczki, zaległy czynsz) oraz obowiązki, które pojawiły się w związku z dziedziczeniem (koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zapłaty zachowku, obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń)

Kiedy połowa?
To jest zasada.

Kiedy dwie trzecie?
Jeśli w chwili śmierci spadkodawcy byłeś
małoletni lub trwale niezdolny do pracy.

Małoletni

Osoba, która nie ukończyła 18. roku życia

JAK LICZYMY WARTOŚĆ SPADKU?
Wartość wszystkich składników spadku – rzeczy mające jakąkolwiek wartość materialną (ruchome czy nieruchomości, jak działki, ziemia, mieszkania, domy, biżuteria, akcje, obligacje, pieniądze na rachunkach bankowych) dodajemy.

Wartość bierzemy taką, jaka jest dzisiaj (w chwili orzekania o zachowku), ale wg stanu tych rzeczy z chwili otwarcia spadku tj. z chwili śmierci spadkodawcy.

Do otrzymanej wartości dodajemy wartość darowizn, których spadkodawca za życia dokonał.

Obliczając wartość darowizny, bierzemy pod uwagę stan, w jakim podarowana rzecz była w chwili dokonania darowizny, wartość tej darowizny liczymy jednak wg cen obowiązujących w dacie orzekania o zachowku.

Nie doliczamy jednak darowizn:

 • które zostały dokonane wcześniej, niż dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy, jeżeli darowizny te uczynione zostały na rzecz osób, które nie są spadkobiercami ani nie są uprawnione do zachowku,
 • drobnych, które w danych stosunkach są zwyczajowo dokonywane (jak np. drobne prezenty urodzinowe),
 • przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu (dziecku, wnukowi) nie dolicza się darowizn, które zostały dokonane przed narodzinami pierwszego potomka, chyba że darowizna została przez spadkodawcę dokonana na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się potomka,
 • przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się darowizn dokonanych przez spadkodawcę przed zawarciem małżeństwa.

Doliczyć należy także fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę w przypadku gdy fundacja ta nie jest ustanowiona w testamencie oraz mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, o wartości nie większej niż wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawcę.

DO KIEDY MOŻESZ ŻĄDAĆ ZACHOWKU? PAMIĘTAJ O PRZEDAWNIENIU ROSZCZENIA.
Pozew z żądaniem zachowku

Złożenie pozwu

Pozew można złożyć:
- w biurze podawczym sądu
- nadając go na poczcie (w Polsce lub na terenie innego kraju UE) Wówczas za datę złożenia pozwu uznaje się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej
- wprowadzając go do systemu teleinformatycznego
- w dowództwie jednostki wojskowej (dot. żołnierzy)
- w administracji zakładu karnego (dot. osób pozbawionych wolności)
- u kapitana statku (dot. członków załogi polskiego statku morskiego)

możesz złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym upłynęło 5 lat od śmierci spadkodawcy


Zadzwoń już teraz! 32 257 00 97 i umów się z nami na bezpłatną wstępną konsultację w naszej Kancelarii!