Blog

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym m.in. systemu dozoru elektronicznego, wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r.

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym m.in. systemu dozoru elektronicznego, wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r.


ISTOTNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYKONAWCZYM wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855)

Doprowadzenie do aresztu śledczego bądź zakładu karnego

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła istotna zmiana - do tej pory sąd wzywał skazanego do stawienia się w jednostce penitencjarnej w określonym terminie a dopiero w sytuacji, gdy skazany nie stawił się, zarządzał jego zatrzymanie i oprowadzenie.

Po nowelizacji sąd wzywa skazanego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy skazany złoży taki wniosek a sąd uzna, że argumenty przedstawione w tymże wniosku zasługują na uwzględnienie. Zasadą natomiast jest aktualnie polecenia zatrzymania i doprowadzenia skazanego do zakładu karnego/aresztu śledczego.

Wykonalność postanowień

Zasadą jest, że postanowienia wydawane w postępowaniu wykonawczym są wykonalne z chwilą wydania. Oznacza to, że sąd nie będzie czekał z wykonaniem tego, co postanowił, do czasu uprawomocnienia, tylko wykona postanowienie natychmiast. Co do zasady nawet wniesienie zażalenia na to postanowienie nie wpłynie w żaden sposób na jego natychmiastowe wykonanie.

Sąd wydający postanowienie w postępowaniu wykonawczym oraz sąd powołany do rozpoznania zażalenia może jednak wstrzymać wykonanie orzeczenia. Jeśli zostanie złożony wniosek o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym, sąd właściwy do rozpoznania wniosku także może wstrzymać wykonanie orzeczenia, którego wniosek dotyczy.

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono zmianę, zgodnie z którą odmowa wstrzymania wykonania postanowienia nie wymaga uzasadnienia. Uzasadnienia wymaga natomiast wstrzymanie wykonania postanowienia.

Jeżeli wstrzymanie wykonania orzeczenia skutkowałoby zwolnieniem skazanego z zakładu karnego lub aresztu śledczego, w posiedzeniu w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia ma prawo wziąć udział prokurator. Prokurator może sprzeciwić się wstrzymaniu wykonania orzeczenia (najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania orzeczenia), wówczas postanowienie o wstrzymaniu staje się wykonalne dopiero z chwilą uprawomocnienia.

Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczenia zażalenie przysługuje prokuratorowi. Jednocześnie warto wskazać, że skazanemu na odmowę wstrzymania wykonania postanowienia zażalenie nie przysługuje.

Poszukiwanie listem gończym

Od 1 stycznia 2023 roku Kodeks karny wykonawczy zawiera autonomiczną regulację dotyczącą poszukiwania listem gończym. Nie oznacza to jednak, że wcześniej skazani nie byli poszukiwani listem gończym - byli, natomiast przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego. Istotną zmianą jest natomiast to, że zasadą stało się rozpowszechnienie listu gończego przez opublikowanie go za pomocą Internetu.

Zdalne posiedzenie sądu

Inspirując się przepisami obowiązującymi w związku z pandemią, ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego wykonawczego przepis umożliwiający odbycie posiedzenia przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w sytuacji, gdy skazany jest pozbawiony wolności. Chodzi tu o posiedzenia "zdalne", które wygląda w ten sposób, że sąd z sali sądowej łączy się ze skazanym, który przebywa w zakładzie karnym. W miejscu przebywania skazanego w czynności bierze udział także jego obrońca i przedstawiciel zakładu karnego.

Skontaktuj się z nami jak najszybciej! Pamiętaj, że w tych sprawach liczy się czas. Aby uzyskać pomoc prosimy o kontakt pod numerem Telefonu: 32 257 00 97


System dozoru elektronicznego

Od 1 stycznia 2023 roku o zgodę na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogą się starać nie tylko skazany, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy, ale także skazani, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata a jednocześnie do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Od tej samej daty organem właściwym do rozpoznania wniosku o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie zawsze będzie sąd penitencjarny. Wniosek dotyczący skazanego na karę nieprzekraczającą 4 miesięcy pozbawienia wolności, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, rozpoznaje komisja penitencjarna. Na wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia komisja ma 14 dni od dnia wpływu wniosku. Na decyzję komisji przysługuje skarga, którą rozpoznaje sąd penitencjarny.

Wykonanie kary ograniczenia wolności

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku kurator zawodowy, na wniosek skazanego, może jednokrotnie wydać decyzję o ustaleniu rozliczenia godzin pracy na cele społeczne w innych okresach niż miesięczny, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, kierując się ważnymi względami, w szczególności uzasadnionymi wykonywaną przez skazanego pracą zarobkową lub stanem zdrowia. Wniosek w tym przedmiocie może złożyć skazany bądź jego obrońca.