Blog

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym wprowadzone ustawą z 7 lipca 2022 r.

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym wprowadzone ustawą z 7 lipca 2022 r.


ISTOTNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYKONAWCZYM wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Począwszy od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana dotycząca rozpoznawania wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Od tego momentu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dotyczący osoby skazanej na karę do 5 lat pozbawienia wolności, złożony przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia nie zostanie rozpoznany przed upływem tego okresu (tj. 6 miesięcy). Co do osób skazanych na karę przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, okres, który musi upłynąć od wydania ostatniego postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia do rozpoznania ponownego wniosku o warunkowe zwolnienie, wynosi 1 rok.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Od 1 stycznia 2026 roku sąd penitencjarny, udzielając przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, będzie miał prawo bądź obowiązek orzeczenia wobec skazanego elektronicznej kontroli miejsca pobytu. I tak orzekając przerwę wobec skazanego:

  • co do którego administracja zakładu karnego sporządziła negatywną prognozę kryminologiczno-społeczną - orzeczenie elektronicznej kontroli miejsca pobytu będzie fakultatywne;
  • za przestępstwo określone w art. 197-200 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2, art. 64a lub art. 65 Kodeksu karnego, który został skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby jej użycia a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności, niezależnie od prognozy kryminologiczno-społecznej - orzeczenie elektronicznej kontroli miejsca pobytu będzie obowiązkowe, poza przypadkami wyjątkowymi, uzasadnionymi szczególnymi sytuacjami.

Sąd nie będzie orzekał elektronicznej kontroli miejsca pobytu także wtedy, gdy nie będą pozwalały na to warunki techniczne.

Sąd będzie miał prawo uchylić tę kontrolę po upływie co najmniej 6 lub 9 miesięcy od udzielenia przerwy, jeżeli uzna, że dalsze jej stosowanie jest niecelowe.

Sąd będzie mógł też odwołać przerwę, jeśli skazany, wobec którego orzeczono elektroniczną kontrolę miejsca pobytu, nie zachowa wyznaczonego terminu do zgłoszenia podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego założenia przez podmiot dozorujący nadajnika lub od wykonania innych obowiązków związanych z dozorem elektronicznym.